INVITATION

Dear Madam,
Dear Sir,

The International Association “Women Alb World” based in Geneva, Switzerland, in cooperation with the National Chamber of Crafts in Albania, are pleased to invite you to participate at the event:
“Disclosure of the Albanian economic and cultural values and empowerment of Albanian women through micro business promotion and development” which will be held on:
Sunday, March 8, 2020 (hours 10:00 -18:00)
Venue: Hotel & Restaurant Bären, St.Urbanstrasse 1, 4900
Langenthal – Switzerland
The purpose of this activity is to present the values of the Albanian culture/crafts as well as to promote women’s entrepreneurship through the organization of a Business Fair, a Thematic Forum and the creation of Network opportunities.
Your participation honors us and is important in the context of networking and empowerment of Albanian women entrepreneurs in Albania, Kosovo and Diaspora.
For logistical reasons, please contact us at the following: email: info@walbw.ch or phone: 0041 (0) 76 358 77 96 and confirm your participation in this event by the latest 4/3/2020.

               OPEN CALL FOR MEMBERS OF BOARD OF EXPERTS

“Women Alb World” International Association, is looking for independent experts in different social, economic and cultural field to become member of board of experts. The Board of Experts has the competences of giving its expertise according to its agenda of accomplishing the projects that correspond to their professional profile.

The members of this board are engaged on voluntary basis and are compensated financially as part of the project’s implementation in which they contribute by giving their expertise.

 

► About “Women Alb World” International Association

Women Alb World is a non-profit Association with its headquarter in Canton of Geneva. WAW mission is: “to give access to women who lack positive role models in helping them reach their professional goals through the support from women who are already accomplished professionally and within their communities”.

► Who can apply for this position?

Candidates for the board of experts, should meet the following criteria:

♦ Professional experience with at least 5 years of work experience in their field of expertise;

♦ Previous experience in different projects;

♦ Very good ability of communication, cooperation and working group;

♦ Time management skills and ability to meet deadlines;

♦ Very good knowledge of Albanian language and/or English, French, German.

► How to apply?

The deadline for the application for the member of board of experts is 31 March 2020. In order to apply, candidates should submit their application to the e-mail address: info@walbw.ch with as subject line: “Call for experts”:

– A detailed Curriculum Vitae;

-A short professional bio in English, no longer than one paragraph (in order to put at the official page of Association);

-Signed letter, expressing the will to join the board experts, and membership of association, after fulfillment of all the financial annual quota of association;

-Copy of the ID and a professional photo.

► Conflict of interest:

Applicants must confirm in their signed letter that there are no existing conflict of interest relating to the assignment or any other professional or personal circumstances that might affect their fulfillment of the assignment.

By signed the letter, candidates agree to process their personal data.

**********
                     

                    THIRRJE PËR ANËTARË TË BORDIT TË EKSPERTËVE

Shoqata Internacionale “Women Alb World”, shpall thirrjen për ekspertë të pavarur në fusha të ndryshme sociale, ekonomike e kulturore për të qenë pjesë e anëtarëve të bordit të ekspertëve.

Anëtarët e bordit të ekspertëve kanë kompetenca që të japin ekspertizën e nevojshme, sipas mundësive dhe axhendës së tyre në realizimin e projekteve që korrespondojnë me profilin e tyre profesional.

Ekspertët do të aktivizohen në baza vullnetare dhe më tej kompensohen financiarisht si pjesë e implementimit të projekteve ku kontribuojnë me ekspertizën e tyre.

► Rreth Shoqatës “Women Alb World”

Shoqata Women Alb World (WAW) është një shoqatë jofitimprurëse e cila shtrin veprimtarinë e saj në Kantonin e Gjenevës.

WAW ka si qëllim kryesor: “Krijimin e nje rrjetezimi midis grave në pozicione drejtuese dhe atyre me nivele të ndryshme të integrimit, me synimin zbatimin e politikave dhe programeve mbështetëse për të siguruar që gratë të jenë ekonomikisht aktive, të pavarura financiarisht dhe të kontribuojnë në vendet ku ata jetojnë.

► Kush mund të aplikojë për këtë pozicion?

Kandidatët te cilet dëshirojnë të jenë pjesë e anëtarëve të bordit të ekspertëve duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë:

♦  Të kenë përvojë profesionale në fushat e ekspertizës së tyre jo më pak se 5 vjet;
♦ Të kenë njohuri të mëparshme dhe përfshirje në projekte të ndryshme;
♦ Aftësi shumë të mira komunikuese, bashkëpunimi dhe pune në grup;
♦  Aftësi shumë të mira menaxhuese të kohës në mënyrë që të respektohet cdo afat i paracaktuar kohor;

♦ Të kenë njohuri shumë të mira të gjuhës Shqipe dhe/ose Angleze, Franceze,
Gjermane.

 

► Si të aplikoni:

Afati për aplikim për anëtarë të bordit të ekspertëve eshtë deri në datë 31 Mars 2020.
Kandidatët duhet të dorëzojne dokumentacionin e mëposhtëm në adresën e e-mail: info@walbw.ch me Subjekt: “Thirrje për ekspert”:

♦  Curriculum Vitae të detajuar;

♦ Një bio të shkurtër jo më shume se një paragraf në gjuhën angleze (me qëllim
vendosjen në faqen zyrtare të Shoqatës);

♦ Kërkesën e nënshkruar në të cilën pranojnë të jetën pjesë e këtij bordi si dhe
pranojnë të jenë anëtarë të shoqatës duke përmbushur edhe detyrimet përkatëse
financiare të kuotës vjetore;

♦ Kopje të dokumentit të identitetit si dhe një foto profesionale.

 

► Konflikti i  interesit:

Aplikantet duhet të konfirmojnë në kërkesën e nënshkruar prej tyre se nuk kanë konflikt interesi për angazhim në nivel profesional apo në rrethana të tjera personale, të cilat mund të ndikojnë në angazhimin e tyre.

Nëpërmjet nënshkrimit të kërkesës, anëtarët pranojnë gjithashtu edhe përdorimin e të dhënave të tyre personale.

Women Alb World International Association presents “General Assembly meeting”, in Geneva, on Saturday, November 02, 2019 (09:30-17:30) at Center Social Protestant, Rue du Village – Suisse 14 Geneva
The aim of this activity is to introduce and disclose the strategy of the "Women Alb World" International Association, establish a networking among women wherever they live, work and serve as good examples of integration as well as get proposals for new projects related to the aim and the strategy of the association. “Women Alb World” International Association, its headquarters being in Geneva, aims at accessing the standards of the well integrated women either professionally and culturally to the rest of women that really need to have good role models of integration and support in order to reach these high levels of integration. Looking forward to see you there, #WomenAlbWorld
Our Activities
World Alb Women

We are a assocation who cares for women all around the globe…

Promo Video
Members
Request a Service